Venstre Gribskovs Vedtægter§1 Vælgerforeningens navn

Vælgerforeningens navn er Venstre i Gribskov, og i det følgende kaldet "foreningen". 

Vælgerforeningen er samtidig kommuneforening og omfatter hele Gribskov kommune.

Første Venstre vælgerforening i kommunen er oprettet 12. juli 1885.


§2 Formål

Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:

Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed. 

Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet.

Retten til privat ejendom.


§3 Opgaver og ansvar 

Det er foreningens opgave:

At organisere Venstres vælgere.

At forestå medlemspleje og gentegning.

At gennemføre medlemsaktiviteter og tilbud til vælgerne.

At deltage i nærdemokratiet.

At engagere sig i nærområderne med V-lokalgrupper og V-projektgrupper.

At udforme en politik, der opfylder Venstres mål.

At få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen.

At oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold.

At opstille kandidater til kommunevalg.

At gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger.

At holde kontakt til folkevalgte i foreningen samt til Venstres gruppe i byrådet.

At udarbejde et handlingsprogram for Venstres kommunalpolitik.

At vurdere Venstres politik i forhold til handlingsprogrammet i samarbejde med Venstres gruppe i byrådet, senest når halvdelen af valgperioden er forløbet. 

At drøfte og forberede kommunalvalg, herunder udarbejde forslag til opstillingsprocedure, opstillingsform, tids- og aktivitetsplan samt kampagner.

At deltage i øvrige valg og afstemninger.

At engagere medlemmerne i det politiske og organisatoriske arbejde.

At forestå foreningsadministrationen omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering samt administration af offentligt tilskud.

At fastsætte kontingent til foreningen, Kredsbestyrelsen samt Regionsbestyrelsen.

At indberette foreningens medlemstal til landsorganisationen.

At indbetale kontingent til landsorganisationen, regionen og kandidatudvalget.

At vælge medlemmer til Kreds- og Regionsbestyrelsen.


§4 medlemskab 

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik.

Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening.

Foreningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.

Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening.

Stk. 2 Medlemskab gælder for en 12 måneders periode fra tidspunktet af kontingentbetaling.

Stk. 3 Medlemsrettigheder, herunder stemmeret på generalforsamling og opstillingsmøde, forudsætter betaling af medlemskontingent for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke for nytegnede medlemmer eller for medlemmer, der ikke er gentegnet inden forfaldsfristen, udøves før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed har alle medlemmer af Venstre

Stk. 4 Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til foreningen, Kredsbestyrelsen, Regionsbestyrelsen og Landsorganisationen.

Stk. 5 Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.

Stk. 6 Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i foreningen med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de er tilmeldt foreningen eller ved en tilmelding fra VU´s sekretariat til Venstres sekretariat.

Stk. 7 Medlemmer med bopæl i udlandet kan lade sig registrere som medlemmer i Venstres Landsorganisation, hvis de ikke ønsker at blive medlem af en vælgerforening. Registreringen giver ret til medlemsrettigheder i regi af Venstres Landsorganisation. Kontingentstørrelsen fastlægges af hovedbestyrelsen.


§5 Æresmedlemmer 

Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab. Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en større politisk og/eller organisatorisk indsats i en (længere) årrække, og som har opnået en alder, der kan motivere en sådan udnævnelse. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Venstres Landsorganisation. (Æresmedlemmer opføres særskilt på indberetningsskemaerne).


§6 Eksklusion af medlem 

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem herunder et medlem af Venstres gruppe i byrådet eller regionsrådet, der modarbejder Venstres interesser.

Stk. 2 Medlemmet - og evt. bisidder - har fremmøde- og taleret ved sagens behandling. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.

Stk. 3 Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter eksklusion skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for foreningens førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Den ekskluderede har fremmøde- og taleret ved sagens behandling. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for.

Stk. 4 Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter behandling på foreningens generalforsamling, skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for regionsbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Den ekskluderede - og evt. bisidder - har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i regionsbestyrelsen. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af regionsbestyrelsens medlemmer stemmer for.

Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan, efter anmodning fra et flertal i bestyrelsen, ekskludere et medlem, der modarbejder Venstres interesser. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning, og afgørelsen er endelig. 

Stk. 6 Ved opstilling til valg til byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet på andre lister end V-lister bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning. Tilsvarende gør sig gældende, hvis et medlem ophører med at være medlem af en V-gruppe i en af ovennævnte grupper.

Stk. 7 En eksklusion/bortfald er en endelig udelukkelse fra medlemskab i Venstres vælgerforeninger medmindre bestyrelsen, der har truffet afgørelsen, omgør sin beslutning.


§7 Generalforsamling

Der afholdes hvert år i februar en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:

 1. Valg af stemmetællere

 2. Valg af dirigent.

 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år. (Herunder kontingent til Kredsbestyrelse og Regionsbestyrelse, jf. stk. 5)

 7. Valg af formand for 1 år. 

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Der vælges hvert år 5 medlemmer) 

 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

 10. Valg af revisor for 2 år. (Foreningen har 2 revisorer, der afgår skiftevis)

 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

 12. Valg af 3 medlemmer til Kredsbestyrelsen. (Valget finder sted på første generalforsamling efter et folketingsvalg og gælder til første generalforsamling efter et folketingsvalg)

 13. Evt. valg af medlem til Regionsbestyrelsen. (Kan evt. gælde hele perioden, som for medlemmer til Kredsbestyrelsen)

 14. Valg af delegerede til landsmødet. (En delegeret for hver 150 medlemmer i foreningen)

 15. Procedure m.v. for kommunevalg, jf. § 12, stk. 2 (Året før kommunevalget)

 16. Eventuelt.

Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Se dog § 42, stk. 4 i landsvedtægterne.

Stk. 3 Stemmeret ved generalforsamlinger har alle medlemmer. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer. 

Stk. 4 Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.

Stk. 5 Kontingent til Kredsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til ¾ af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. Kontingent til Regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til Landsorganisationen.

Stk. 6 Medlemmer, der vælges til Kreds- og regionsbestyrelsen, skal have bopæl i Gribskov kommune.

Stk. 7 Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.


§8 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når formanden, eller 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december, udtrykker ønske derom.

Stk. 2 Anmodning skal sendes til foreningens formand, der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.


§9 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 10 medlemmer, der afgår skiftevis. 

Bestyrelsen skal supplere med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis de har en afdeling i kommunen.

Stk. 2 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år formand samt 5 medlemmer for en 2-årig periode. Der 

vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Stk. 3 Bestyrelsen holder konstituerende møde senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse, hvor bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand, sekretær og kasserer. (Sekretær og kasserer kan evt. vælges uden for bestyrelsen)

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

Stk. 5 Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder om året. Møderne indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden for de punkter, der skal behandles. Formanden eller mindst 6 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til møde. Indkaldelse til møde skal normalt ske med mindst 8 dages varsel.

Stk. 6 Bestyrelsen indkalder til mindst et møde om året, hvor alle foreningens bestyrelsesmedlemmer samt Venstres gruppe i byrådet inviteres.

Stk. 7 Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske netværk og udvalg, og skal danne V-lokalgrupper og V-projektgrupper.


§10 Udvalg 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte udvalg ud fra behov i de forskellige arbejdsområder samt vælge formænd/tovholdere for de enkelte udvalg.


§11 Betingelse for opstilling til valg

Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre Gribskov ved valg til kommunalbestyrelsen/byråd eller regionsråd uden at være medlem af en vælgerforening. 


§12 Opstilling til kommunevalg 

Foreningen er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, herunder opstilling af kandidater og udarbejdelse af handlingsprogram. Kommuneforeningen har på sin ordinære generalforsamling 2020 besluttet at der kun kan opstilles på én V-liste.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører: 

 1. Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er),

 2. Procedure for opstilling og valg af kandidater,

 3. Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram,

 4. Bemyndigelse til indgåelse af valgforbund.

Stk. 3 Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Se dog § 42 stk. 4 og 5 i landsorganisationens vedtægter.

Stk. 4 Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der er medlem af den eller én af de vælgerforeninger, der medvirker i opstillingen, og har bopæl i kommunen. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed ved opstillingsmødet har alle medlemmer, der er medlem af den eller én af de 

vælgerforeninger, der medvirker i opstillingen, og har bopæl i kommunen.

Stk. 5 Medlemmerne af VU kan ikke deltage i opstilling både af en Venstreliste og af en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i foreningen.


§13 Afstemningsregler 

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

Stk. 2 Beslutninger træffes med absolut flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer). Blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer. Ved personafstemninger - herunder opstilling af spidskandidat til kommunevalget - kan andre afstemningsmetoder benyttes. 

Stk. 3 Forslag til valg af formand og kandidater skal foreligge skriftligt inden valghandlingen påbegyndes. Afstemning skal ske skriftligt, hvis 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller hvis dirigenten beslutter det. Alle formands- og kandidatvalg skal dog foregå ved skriftlig afstemning, når mere end én person erklærer sig villig til at modtage valg.


§14 VU og LOF’s repræsentation i bestyrelsen 

Repræsentanter for VU og LOF, der tiltræder bestyrelsen, har stemmeret på samme måde som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2 VU´s og LOF´s repræsentanter i bestyrelsen skal have bopæl i kommunen.

Stk. 3 Det er en forudsætning for VU´s repræsentation, at den repræsenterede forening hvert år gennemgår sin medlemsliste og opfordrer alle medlemmer med valgret til at indmelde sig i foreningen.

Stk. 4 Det er en forudsætning for LOF´s repræsentation, at den valgte repræsentant er medlem af foreningen.


§15 Økonomi 

Midler til dækning af foreningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.

Stk. 2 Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.

Stk. 3 Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).

Stk. 4 Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent hos foreningen.

Stk. 5 Inden 15. februar skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til Kredsbestyrelsen, Regionsbestyrelsen og Landsorganisationen. Hvis kontingentet til Landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for foreningen og kommuneforeningens delegerede.


§16 Regnskabsår 

Regnskabs- og foreningsåret er kalenderåret. 

Stk. 2 Kassereren skal senest 2 uger før den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til bestyrelsen.

Regnskabet, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 3 Revisionen består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år, men som afgår skiftevis. Såfremt en revisor får forfald, indtræder revisorsuppleanten.


§17 Tegningsret 

Foreningen forpligtes ved retshandler af formand og kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem i forening eller i henhold til fuldmagt fra foreningens bestyrelse.


§18 Ophævelse af foreningen

Bestemmelse om ophævelse af foreningen kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at mødet kan være beslutningsdygtigt kræves, at ¾ af medlemmerne er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 2 På generalforsamlingen tages der samtidig bestemmelse om afvikling af foreningens forpligtelser og anvendelse af formue. Simpelt flertal er afgørende.


§19 Ikrafttræden 

Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet.

Stk. 2 Foreningen er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på Venstres landsmøder, hvorfor vedtægten ikke må være i modstrid med Venstres landsvedtægter.


§20 Bestyrelse 

Medlemmer, der vælges til bestyrelsen, vælges for en 2-årig periode. Formand er på valg hvert år til generalforsamlingen. 


* * * * *

(Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling i Helsinge den 27. februar 2007. Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen i Gilleleje 23. februar 2010, ændret på generalforsamlingen i Græsted 26. februar 2020 samt ændret på generalforsamlingen i Græsted 22. februar 2023).  

22. februar 2023 / CL