"Jeg synes faktisk vi skylder alle de borgere, der har sat deres kryds, at vi samarbejder konstruktivt"Det har været nogle turbulente dage, så jeg beklager jeg først svarer nu.

I sidste uge besluttede et bredt flertal i Gribskov byråd at pege på mig som ny borgmester. Det er selvfølgelig en opgave jeg påtager mig med stor ydmyghed.

For der skal ikke herske tvivl om, at den konstituering der foreligger med mig som borgmester, det er en konstituering med grobund for at lave en hel masse Venstre-politik.

Det er politik, som jeg er blevet valgt på og som jeg har bedt om mandat til at få gennemført. Det mener jeg også kan lade sig gøre i den meget brede konstituering, som vi står med.

Jeg er selvfølgelig også berørt af den modstand der har været mod beslutningen om at søge den brede konstituering, hvor flest mulige Gribskov-borgere bliver repræsenteret. Både indenfor og udenfor egne rækker. 

Og jeg ville da lyve hvis jeg sagde, at de seneste dages virak om min borgmesterpost ikke har påvirket mig. Jeg er ked af at en række bestyrelsesmedlemmer har valgt at forlade Venstre, fordi de ikke følte sig inddraget. Men jeg havde et klart mandat sammen med min forhandlingsgruppe til at søge mest mulig Venstre-indflydelse i et bredt samarbejde. Med 15 ud af 23 mandater bag mig og Venstres gruppe mener jeg, at det er indfriet.

Jeg er klar over at min første tid som ny borgmester er en anelse mere kaotisk, end jeg havde håbet på. Men jeg er omvendt heller ikke typen der stikker halen mellem benene. 

Derfor vil jeg søge dialogen med de borgere der er uenige med mig. Det har de faktisk fortjent. For de må selvfølgelig aldrig nogensinde følt at de bliver ladt i stikken af det flertal, der har valgt mig til ny borgmester. 

Derfor vil jeg også møde op til dagens demonstration, så jeg kan mødes ansigt til ansigt med de borgere, som forhåbentlig i en konstruktiv tone, vil sætte ord på deres frustrationer.

Slutteligt vil jeg gerne understrege, ligesom det også har været fremme de seneste par dage, at døren stadig står åben for De Konservative, og de andre borgerlige partier. Der er kaffe på kanden og jeg er klar til at indlede en konstruktiv dialog om fremtidens Gribskov.

For det synes jeg faktisk vi skylder alle de borgere, der har sat deres kryds, at vi samarbejder konstruktivt og ikke modarbejder hinanden.


Med venlig hilsen

Bent Hansen
Byrådsmedlem (V)
Benha@gribskov.dk
M: 21287221


Helle blomsterberg

KV21 Byrådskandidat

Gribskov.Venstre.dk

DERFOR ER DET FRIVIlLIGE IDRÆTSFORENINGSLIV SÅ VIGTIGT


Hvor er debatten om det frivillige idrætsliv i valgkampen? Er det bare et område man tager for givet og ikke vil bruge energi på? 


Idrætsforeninger og sundhed hænger uløseligt sammen. De frivillige fællesskaber i foreningslivet, båret af mange frivillige, er hjørnestene i opbygningen af det danske samfundsfællesskab. Det er hverdagsfællesskaber, hvor vi borgere mødes året rundt, får demokrati og deltagelse under huden; lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel. 


I Gribskov kommune har vi idag 125 idrætsforeninger hvor de mange utrættelige frivillige hver dag sikrer, at vi kan dyrke vores fællesskaber og idræt. Omkring 10.000 af kommunens borgere er tilknyttet en forening idag, men det er kun 25%. Og vi har langt fra fat i alle uanset deres baggrund og status - i foreninger er du angriberen Morten, holdlederen Sofie, formanden Vibeke osv. I foreningslivet har alle medlemmer værdi og er en del af fællesskabet. 


Studier viser feks.:- at foreningslivet styrker den enkeltes identitet, velvære og kompetencer. - styrker engagementet i samfundet. - man interagere i et netværk som styrker og giver fodfæste i uddannelser og arbejdsmarkedet - og ikke mindst at bevægelse bidrager til folkesundheden


Men vi er nødt til at hjælpe foreningerne mere. De kan ikke løfte opgaverne alene med at tilbyde idræt til alle aldre uanset social status, uanset ens speciale behov og uanset om det er motion, bredde eller elite idræt. 


Jeg mener, at vi i Gribskov Kommune skal:- udarbejde en Idrætsplan for hvordan idrætten skal udvikles i samarbejde med foreningerne. Kommunen har en Idrætspolitik, men den siger ikke noget om hvordan man kommer fra A til Z- samarbejdet med administrationen og foreningerne skal styrkes - kan vi evt. undgå noget af bureaukratiet som kan frigive ressourcer til at udvikle idrætten? Hvordan kan vi hjælpe de små foreninger i lokalsamfundene? - der skal hjælp til foreningerne så man også kan løfte tilbud til handicappede, børn og unge med specielle behov, unge mennesker som sidder fast i jobcenteret, udvikling af ældreidræt- nye idrætstrends skal finde sit ståsted blandt traditionelle idrætsformer. Det kræver nytænkning og ikke mindst sikre økonomien er til stede for at idrætten kan udfoldes


En stemme på mig er en stemme for foreningslivet - Helle Blomsterberg

Gribskovs røde flertalNyt Gribskov og deres røde budget-partnere udbygger i valgets sidste dage deres samarbejde.


Nyt Gribskov ønsker nu at hjemtage Vej og Park området. En opgave, der i mange år er blevet varetaget af lokale private selskaber, efter udbud.


Iflg. Dansk Erhverv reducerer hjemtagning konkurrencen om offentlige opgaver. Der bliver færre penge til velfærd og servicen til borgerne forringes.


Venstre ønsker et serviceområde som Vej og Park udbudt til lokale private virksomheder.  Dette skal ske i en fair aftale, hvor begge parter løbende evaluerer opgaverne og afstemmer resultaterne.

Fremadrettet skal andelen af kommunens opgaver i udbud øges. Mindre opgaver skal rettes mod lokalt erhvervsliv.


BENT HANSEN

KV21 Borgmesterkandidat

Gribskov.Venstre.dk

Fra min og Venstres side, hersker der ingen tvivl om at det er vigtigt at vi fra politisk side anerkender at der er et problem i uge 29 i Tisvildeleje

Her for nylig fik alle byrådsmedlemmer en henvendelse fra fire foreninger i Tisvilde hvor de udtrykte deres store bekymring for de ukontrollerede aktiviteter i Tisvildeleje om sommeren, og specielt i uge 29.  Nedennævnte citat fra henvendelsen beskriver ret tydeligt kernen i deres budskab.


“Mængden af påvirkede mennesker i uge 29 er blevet for overvældende. Tisvilde drukner i druk, narkotika, støj og affald. Tisvilde vil ikke mere småjusteringer og politisk-laden-stå-til mens byen år efter år forvandles til Gribskovs Distortion. Vi vil ikke være kendt for en uhæmmet drukkultur og stigende narkotika handel. Det er et kedeligt signal at udvise og skræmmer mange andre væk. Der er brug for handling og byen har brug for hjælp fra kommunens politikere”


Fra min og Venstres side, hersker der ingen tvivl om at det er vigtigt at vi fra politisk side anerkender at der er et problem i uge 29 i Tisvildeleje, når festlighederne kommer ud af kontrol. Derfor er det vigtigt at vi fra politisk medvirker til at forholdene bliver tålelige for beboerne i området. 


I den forbindelse ser jeg frem til at samarbejde med den nye lokale politistation i Helsinge, så den bliver en del af løsningen, så vi alle i fællesskab, men med byrådet i front, tager ansvar for at finde brugbare løsninger så det er muligt at afholde events, uden at Tisvilde drukner i druk, narkotika, støj og affald i uge 29.


Jannich petersen

Byrådsmedlem, KV21 kandidat1

Venstre.dk

læserindlæg som svar til Pernille Søndergaard

Formanden for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard kritiserer bl.a. Venstre for ikke aktivt at medvirke til forskønnelse af P-pladsen i Helsinge midtby. Formanden mener, at Venstre forsinker processen.

Men formanden har tilsyneladende glemt, at det var formanden selv, der begærede sagen taget af dagsordenen på sidste byrådsmøde. Årsagen var, at formanden havde indstillet arealet reduceret med 30 p-pladser, hvilket ikke er lovligt efter den kommuneplan, som formanden har været med til at beslutte i byrådet for kun 1/2 år siden. Altså en ganske alvorlig fejl, som ikke kan tillægges Venstre.

I sagsbehandlingen har Venstre så foreslået, at der indrettes ladestandere til brug for el-biler allerede nu. NytGribskov må til at erkende, at el biler er kommet for at blive. Flere og flere kører i elbiler, hvorfor en så stor og dyr renovering af P-pladsen selvfølgelig skal forberedes med et antal ladestandere incl. hurtigladere.

Så der er ikke gået valgkamp i projektet fra Venstre`s side. Men når P-pladsen skal renoveres for omkring 9 mill. kr., må projektet udarbejdes rigtigt fra start af. Og det medvirker Venstre gerne til, idet vi selvfølgelig står ved vores budgetaftale omkring renovering af P-pladsen.


Birgit Roswall

KV21 kandidat - byrådsmedlem

Venstre.dk

Budget - aftaleparterne har travlt med at rose, hvor meget, der er afsat til de forskellige områder

I dagspressen og på diverse netmedier kan vi læse indlæg, hvor aftaleparterne (NG, A, Ø og B) soler sig i alle de midler, de har afsat til de forskellige områder. 
Læserne bør være opmærksomme på, at de beløb der omtales, er beløb afsat til hele budgetperioden - altså de næste 4 år og ikke på, hvad man kan forvente i 2022.

F.eks. roses det, at der på børneområdet er afsat 29 mio kr. til specialområdet. (7,9 mio i 2022 og 7,3 mio pr. år i overslagsårene). Desværre ikke noget, der løfter området, der stadig skal komme i mål med diverse handleplaner for ikke at skulle finde besparelser. 
Det samme gør sig gældende på voksenområdet, hvor der tilføres området godt 26 mio kr. (8,5 mio i 2022 og 5,9 mio pr. år i overslagsårene).

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne blev der ikke afsat midler til specialområderne, og derfor fik vi den udfordring, at kommunerne selv skulle prioritere området, og det var alle i byrådet enige om på baggrund af budgetoplægget fra administrationen, hvor de 56,3 mio anbefales (16,4 mio i 2022 og 13,3 mio i overslagsårene). Samtidig skulle de igangsatte handleplaner indfri de forventede besparelser, hvis der ikke skulle ske yderligere besparelser. 
Jeg kan anbefale, at man læser medarbejdernes bemærkninger til budgettet og deres bekymringer i forhold til de forskellige handleplaner.
Baggrunden for nærværende indlæg er ikke at klandre aftaleparterne for, at de har afsat disse beløb, som Venstre også havde afsat, men har alene det formål, at gøre læserne opmærksomme på, at der ikke er udsigt til bedre service. 

I budgetoplægget fra administrationen var sygeplejens budget foreslået forhøjet med 18 mio til nu 52 mio. Denne nødvendige forhøjelse kunne administrationen have henledt vores opmærksomhed på i lighed med ovenstående til specialområdet, og så havde byrådet kunne bryste sig af at have tilført nødvendige midler for at få budget i balance. 

Endelig er der de forskellige puljer, som er overgået fra puljemidler til at være en del af kommunens bloktilskud. 
Her vil jeg klart anbefale det kommende byråd at se på de normer for økonomistyring, der er besluttet i Gribskov Kommune, hvor tidligere puljemidler ikke indgår i områdernes budget. 
Dette betyder nemlig, at f.eks. puljen til bedre bemanding på ældreområdet på fremover 3,4 mio ikke er tilført området, og puljen til generelt løft i folkeskolen på 3,7 mio i 2022 stigende til 5,5 mio i 2023 og frem heller ikke er tilført området.

Venstre ville bevare ydelserne fra puljen bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen og havde derfor afsat 3,4 mio. i 2022 og 7,5 mio. fremover til tid til omsorg og frit valg. Budgetaftalen afsætter 2.5 mio i 2022 og 5 mio fremover.
I Venstres budget afsatte vi 4,5 mio i 2022 og 5 mio fremover til generelt løft til almene området folkeskolen.
Budgetaftalen afsætter 2 mio i alle årene til almen området.

Ja, Venstre ville prioritere vores velfærdsområder ved at udskyde midlerne til kystsikring - en udskydelse, som formentlig også ville svare til et realistisk tidspunkt, hvor projektet er klar til påbegyndelse.


Bent hansen

Byrådsmedlem


Rødt budgetforlig i Gribskov kommune

Venstres fremlagde onsdag et forslag til budgetaftale med prioritering af børneområdet, ældreplejen og trafikforbedringer, og som var økonomisk forsvarligt med et lille overskud. Vi må i dag konstatere at Nyt Gribskov og borgmester Anders Gerner Frost ønsker at forlade det brede økonomiske samarbejde, og har indgået budgetforlig med de røde partier. 

Denne indgåede budgetaftale er efter vores holdning uansvarlig, da man budgetterer med underskud og presset likviditet. Et budgetforlig hvor driften ikke er i balance vil udfordre kommunens likviditet og vores muligheder for i årene fremover at selvstændigt styre kommunens udvikling. 

Venstre skal dybt beklage at Nyt Gribskov og borgmesteren ønsker at forlade det brede samarbejde i byrådet. Venstre foreslog at afsætte ekstra midler til børneområdet og ældreområdet samt sætte penge af til infrastukturforbedring, blandt andet de trafikale problemer i den store rundkørsel for enden af motorvejsforlængelsen. Venstre foreslog ligeledes at det sidste vejstykke fra Pårup til Gilleleje skulle projekteres således at vi bedre kan få vores byer i kommunen til at hænge sammen og borgerne på strækningen kender fremtiden for deres ejendomme.

Venstre havde ligeledes afsat midler til en klimahandlingsplan gennem alle fire år. Venstre ønsker at prioritere velfærd for børn og ældre frem for sand mellem tæerne til turisterne. Venstre vil i den kommende tid undersøge konsekvenserne for borgerne i Gribskov af det røde budgetforlig.

På vegne af Venstres byrådsgruppe. Bent Hansen
Borgmesterkandidat (V)
Benha@gribskov.dk
2128 7221


Birgit roswall

Byrådsmedlem


Venstre vil fortsat lytte til lokalsamfundenes ønsker til udvikling

Uanset at Socialdemokratiet og nyt Gribskov nedstemte Venstres forslag om at få beregnet udgifterne ved selvstændig ledelse af skolen i Blistrup Skole vil Venstre stadig være garant for at lytte og arbejde for borgerne i lokalsamfundene og de ønsker de har for at udvikle deres lokalområde
Gribskov Kommune er så privilegeret at have mange aktive lokalsamfund, som alle byrådets medlemmer værdsætter og fremhæver som Gribskov Kommunes særkende og tiltrækningskraft som bosætning- og turistkommune. 
Når alle er enige om, at lokalsamfundene i kommunen er vores særkende og af stor vigtighed for kommunen, undre vi os i Venstre over, at et flertal i byrådet ikke kunne støtte vores ønske om at få beregnet økonomien for hvad en selvstændig ledelse på Blistrup skole ville koste.
Byrådet har i denne byrådsperiode været rundt til dialogmøder i lokalområderne for at høre om de enkelte lokalsamfund og deres særkender, men når byrådet modtager en henvendelse fra repræsentanter fra skolebestyrelse og foreninger i området, så er det tilsyneladende kun Venstre og Konservative, der ønsker at lytte og få undersøgt, hvad lokalsamfundets ønske ville koste. 
Det er vi naturligvis triste over på Blistrups vegne, men vi synes også, at flertallet i samarbejdets ånd burde have stemt for at få undersøgt økonomien i stedet for at udskyde det til 2023.
Vi respekterer selvfølgelig, at der ikke kunne skabes flertal for dette, selv om Venstre forsøgte sig med at tilpasse forslaget. 
Vi kan konstaterer, at der tilsyneladende er etableret et mere eller mindre fast flertal, som ikke vil rykke sig for at imødekomme et mindretal på nogen som helst måde. Det så og hørte vi meget tydeligt  i sagen om Blistrup.
Det vil dog ikke afholde os i Venstre for at fremføre borgernes ønsker, og støtte dem i deres arbejde for lokalsamfundene.

Kim Valentin

Byrådsmedlem - Folketingsmedlem 

Venstre.dk

Budgetforhandlingerne på vej

Nu nærmer vi os tidspunktet hvor budgetforhandlingerne i Gribskov kommune, for året 2022 og de næste år frem, skal til at begynde og endeligt vedtages i oktober måned.

Fra Venstres side har vi meget stærke ønsker om at den grønne klimadagsorden skal fremmes, som en del af budgetforhandlingerne og der skal besluttes nogle tiltag, som sammen med borgere og erhverv sætter Gribskov kommune helt i front på dette felt.

Vi ser klart at der for nuværende ikke er en plan for hvordan Gribskov kommune skal indføre grønne klimatiltag, som resulterer i at Gribskov kommune opfylder sin del af planen om 70% reduktion af CO2 udledningen i 2030. 

Venstre ønsker at en plan for overholdelsen af disse mål skal være en del af budgetaftalen ligesom Venstre også ønsker en plan for hvordan Gribskov kommune klimatilpasses i forhold til de nuværende store udfordringer med de store vandmængder, som desværre ofte forurener vores vandmiljø.

Vi glæder os til forhandlinger og håber at der kan skabes flertal for nogle gode fremadrettede løsninger på det grønne område.

Kim Valentin -2. Viceborgmester og Folketingsmedlem, Venstre                             

Bent Hansen - Borgmesterkandidat, Venstre