Birgit Roswall

KV21 kandidat - byrådsmedlem

Venstre.dk

Budget - aftaleparterne har travlt med at rose, hvor meget, der er afsat til de forskellige områder

I dagspressen og på diverse netmedier kan vi læse indlæg, hvor aftaleparterne (NG, A, Ø og B) soler sig i alle de midler, de har afsat til de forskellige områder. 
Læserne bør være opmærksomme på, at de beløb der omtales, er beløb afsat til hele budgetperioden - altså de næste 4 år og ikke på, hvad man kan forvente i 2022.

F.eks. roses det, at der på børneområdet er afsat 29 mio kr. til specialområdet. (7,9 mio i 2022 og 7,3 mio pr. år i overslagsårene). Desværre ikke noget, der løfter området, der stadig skal komme i mål med diverse handleplaner for ikke at skulle finde besparelser. 
Det samme gør sig gældende på voksenområdet, hvor der tilføres området godt 26 mio kr. (8,5 mio i 2022 og 5,9 mio pr. år i overslagsårene).

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne blev der ikke afsat midler til specialområderne, og derfor fik vi den udfordring, at kommunerne selv skulle prioritere området, og det var alle i byrådet enige om på baggrund af budgetoplægget fra administrationen, hvor de 56,3 mio anbefales (16,4 mio i 2022 og 13,3 mio i overslagsårene). Samtidig skulle de igangsatte handleplaner indfri de forventede besparelser, hvis der ikke skulle ske yderligere besparelser. 
Jeg kan anbefale, at man læser medarbejdernes bemærkninger til budgettet og deres bekymringer i forhold til de forskellige handleplaner.
Baggrunden for nærværende indlæg er ikke at klandre aftaleparterne for, at de har afsat disse beløb, som Venstre også havde afsat, men har alene det formål, at gøre læserne opmærksomme på, at der ikke er udsigt til bedre service. 

I budgetoplægget fra administrationen var sygeplejens budget foreslået forhøjet med 18 mio til nu 52 mio. Denne nødvendige forhøjelse kunne administrationen have henledt vores opmærksomhed på i lighed med ovenstående til specialområdet, og så havde byrådet kunne bryste sig af at have tilført nødvendige midler for at få budget i balance. 

Endelig er der de forskellige puljer, som er overgået fra puljemidler til at være en del af kommunens bloktilskud. 
Her vil jeg klart anbefale det kommende byråd at se på de normer for økonomistyring, der er besluttet i Gribskov Kommune, hvor tidligere puljemidler ikke indgår i områdernes budget. 
Dette betyder nemlig, at f.eks. puljen til bedre bemanding på ældreområdet på fremover 3,4 mio ikke er tilført området, og puljen til generelt løft i folkeskolen på 3,7 mio i 2022 stigende til 5,5 mio i 2023 og frem heller ikke er tilført området.

Venstre ville bevare ydelserne fra puljen bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen og havde derfor afsat 3,4 mio. i 2022 og 7,5 mio. fremover til tid til omsorg og frit valg. Budgetaftalen afsætter 2.5 mio i 2022 og 5 mio fremover.
I Venstres budget afsatte vi 4,5 mio i 2022 og 5 mio fremover til generelt løft til almene området folkeskolen.
Budgetaftalen afsætter 2 mio i alle årene til almen området.

Ja, Venstre ville prioritere vores velfærdsområder ved at udskyde midlerne til kystsikring - en udskydelse, som formentlig også ville svare til et realistisk tidspunkt, hvor projektet er klar til påbegyndelse.


Bent hansen

Byrådsmedlem


Rødt budgetforlig i Gribskov kommune

Venstres fremlagde onsdag et forslag til budgetaftale med prioritering af børneområdet, ældreplejen og trafikforbedringer, og som var økonomisk forsvarligt med et lille overskud. Vi må i dag konstatere at Nyt Gribskov og borgmester Anders Gerner Frost ønsker at forlade det brede økonomiske samarbejde, og har indgået budgetforlig med de røde partier. 

Denne indgåede budgetaftale er efter vores holdning uansvarlig, da man budgetterer med underskud og presset likviditet. Et budgetforlig hvor driften ikke er i balance vil udfordre kommunens likviditet og vores muligheder for i årene fremover at selvstændigt styre kommunens udvikling. 

Venstre skal dybt beklage at Nyt Gribskov og borgmesteren ønsker at forlade det brede samarbejde i byrådet. Venstre foreslog at afsætte ekstra midler til børneområdet og ældreområdet samt sætte penge af til infrastukturforbedring, blandt andet de trafikale problemer i den store rundkørsel for enden af motorvejsforlængelsen. Venstre foreslog ligeledes at det sidste vejstykke fra Pårup til Gilleleje skulle projekteres således at vi bedre kan få vores byer i kommunen til at hænge sammen og borgerne på strækningen kender fremtiden for deres ejendomme.

Venstre havde ligeledes afsat midler til en klimahandlingsplan gennem alle fire år. Venstre ønsker at prioritere velfærd for børn og ældre frem for sand mellem tæerne til turisterne. Venstre vil i den kommende tid undersøge konsekvenserne for borgerne i Gribskov af det røde budgetforlig.

På vegne af Venstres byrådsgruppe. Bent Hansen
Borgmesterkandidat (V)
Benha@gribskov.dk
2128 7221


Birgit roswall

Byrådsmedlem


Venstre vil fortsat lytte til lokalsamfundenes ønsker til udvikling

Uanset at Socialdemokratiet og nyt Gribskov nedstemte Venstres forslag om at få beregnet udgifterne ved selvstændig ledelse af skolen i Blistrup Skole vil Venstre stadig være garant for at lytte og arbejde for borgerne i lokalsamfundene og de ønsker de har for at udvikle deres lokalområde
Gribskov Kommune er så privilegeret at have mange aktive lokalsamfund, som alle byrådets medlemmer værdsætter og fremhæver som Gribskov Kommunes særkende og tiltrækningskraft som bosætning- og turistkommune. 
Når alle er enige om, at lokalsamfundene i kommunen er vores særkende og af stor vigtighed for kommunen, undre vi os i Venstre over, at et flertal i byrådet ikke kunne støtte vores ønske om at få beregnet økonomien for hvad en selvstændig ledelse på Blistrup skole ville koste.
Byrådet har i denne byrådsperiode været rundt til dialogmøder i lokalområderne for at høre om de enkelte lokalsamfund og deres særkender, men når byrådet modtager en henvendelse fra repræsentanter fra skolebestyrelse og foreninger i området, så er det tilsyneladende kun Venstre og Konservative, der ønsker at lytte og få undersøgt, hvad lokalsamfundets ønske ville koste. 
Det er vi naturligvis triste over på Blistrups vegne, men vi synes også, at flertallet i samarbejdets ånd burde have stemt for at få undersøgt økonomien i stedet for at udskyde det til 2023.
Vi respekterer selvfølgelig, at der ikke kunne skabes flertal for dette, selv om Venstre forsøgte sig med at tilpasse forslaget. 
Vi kan konstaterer, at der tilsyneladende er etableret et mere eller mindre fast flertal, som ikke vil rykke sig for at imødekomme et mindretal på nogen som helst måde. Det så og hørte vi meget tydeligt  i sagen om Blistrup.
Det vil dog ikke afholde os i Venstre for at fremføre borgernes ønsker, og støtte dem i deres arbejde for lokalsamfundene.

Kim Valentin

Byrådsmedlem - Folketingsmedlem 

Venstre.dk

Budgetforhandlingerne på vej

Nu nærmer vi os tidspunktet hvor budgetforhandlingerne i Gribskov kommune, for året 2022 og de næste år frem, skal til at begynde og endeligt vedtages i oktober måned.

Fra Venstres side har vi meget stærke ønsker om at den grønne klimadagsorden skal fremmes, som en del af budgetforhandlingerne og der skal besluttes nogle tiltag, som sammen med borgere og erhverv sætter Gribskov kommune helt i front på dette felt.

Vi ser klart at der for nuværende ikke er en plan for hvordan Gribskov kommune skal indføre grønne klimatiltag, som resulterer i at Gribskov kommune opfylder sin del af planen om 70% reduktion af CO2 udledningen i 2030. 

Venstre ønsker at en plan for overholdelsen af disse mål skal være en del af budgetaftalen ligesom Venstre også ønsker en plan for hvordan Gribskov kommune klimatilpasses i forhold til de nuværende store udfordringer med de store vandmængder, som desværre ofte forurener vores vandmiljø.

Vi glæder os til forhandlinger og håber at der kan skabes flertal for nogle gode fremadrettede løsninger på det grønne område.

Kim Valentin -2. Viceborgmester og Folketingsmedlem, Venstre                             

Bent Hansen - Borgmesterkandidat, Venstre