Pressemeddelelser

16. maj 2020


valg af Spidskandidat - omvalg

Ved opstillingsmødet den 26. februar 2020 i Venstre Gribskov har der desværre vist sig at være en uoverensstemmelse mellem det udleverede antal stemmesedler og fremmødte stemmeberettigede medlemmer, hvilket skyldes en teknisk registreringsfejl i foreningens medlemsregister. 

For at undgå en usikkerhed omkring valgets resultat, er det derfor besluttet at afholde et nyt opstillingsmøde, så snart den nuværende Covid-19 situation tillader det. 

Bestyrelsen beklager denne uheldige situation overfor såvel kandidaterne som overfor medlemmerne. 

 På bestyrelsens vegne 

 Venstre i Gribskov 

 Christina Lund 

 Formand

 Mobil: 4031 5900

15-05-2020


Pressemeddelelse 28-02-2019 - hjemmepleje Birgit Roswall

Nordkystens fremtid

 - et indlæg af Bent Hansen om prisen for at beskytte af vores kyststrækning mod Kattegat

Bent Hansen - Nordkystens fremtid

SUNDHEDSHUS I GRIBSKOV

Venstre lægger op til drøftelser på tværs i byrådet og ønsker at inkludere fagpersoner, organisationer og ikke mindst borgerene til dialog.


Sundhedshus i Gribskov Kommune


Samskabelse - Presemeddelelse - Birgit Roswall

Pressemeddelelse - Bent Hansen - De Grønne Telte

Natasha Stenbo Enetoft

Svar til Allan Nielsens (S) indlæg i SN.DK fredag 7 september 2018


Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Allan Nielsen på egne og Socialdemokratiets vegne forsøger at stille Venstre i miskredit ved at stille spørgsmålstegn ved vores oprigtige ønske om at sætte fokus på ord og talblindhed.

Allan Nielsen skriver i sit indlæg, at vi (Gribskov Kommune) er hurtige til at opdage ordblindhed, men når vi i kommunen har elever, der først opdages i 10 klasse - så synes jeg ikke, vi

(Gribskov Kommune) er hurtige nok. Disse elever og familier har gået en hel skoletid med store frustrationer og manglende læring til følge. En læring, som Allan Nielsen selv skriver, de har et retskrav på, men som ikke bliver opfyldt.

Venstres indstilling er udelukkende, at vi skal blive bedre til at opdage de ordblinde langt tidligere. Vi skal bakke massivt op med hjælpemidler og uddannelse af forældre og lærere.

Der er ikke noget spin eller en skjult dagsordnen, for Allan kender mig godt nok til at vide, at jeg siger tingene, som de er.

At ville hjælpe børn og deres familier med læsevanskeligheder er ikke en spareøvelse, men sund fornuft- for det betaler sig både menneskeligt og økonomisk på den lange bane.

Så kære Allan, kom til forhandlingerne med åbent sind og lad venligst være med at skyde os ting i skoene, vi aldrig har påstået.

 Natasha Stenbo Enetoft (V) Birgit Roswall

Kære Jonna Præst

Ét er, at du vil lukke Holbohave, men man må som det mindste kunne forvente, at du som medlem af Ældre, Social- og sund-hedsudvalget har sat dig ind i,  hvad det er for et tilbud du lukker.

Du udtaler i Ugepostens artikel den 4. september, at det drejer sig om 10 – 12 mennesker, og at det er problematisk i forhold til kørsel, at tilbuddet ligger i Blistrup. 

Hvis du havde sat dig ind i forholdene omkring Holbohave, ville du vide, at der maximalt under de nuværende former kan være 22 personer pr. dag, og at der er forskel på hvor mange dage de hver især er visiteret til,  nogle kommer 1, 2, 3 eller alle ugens hverdage. Det afhænger af brugernes behov. 

Jeg bliver oprigtig ked af at læse en udtalelse som: “ Vi vil starte med at se på et af centrene. Hvordan gør vi der? Har de et rum, hvor de demente kan være?”.

Demente er syge mennesker, som man ikke bare skal finde ”et rum”  til. 

Ved valg af navn blev det pointeret, at det var vigtigt, at navnet ikke havde fokus på sygdom og funktionstab, ligesom navnet ikke måtte signalerer institution og sygdom, da det kan virke afskræk-kende i forhold til at demente vil tage imod et dagcentertilbud .

Netop en udfordring. som et tilbud på et plejecenter vil give. Så kan man selvfølgelig have den holdning, at så kan de jo bare lade være at tage imod et tilbud.

Hvis demente ikke ønsker at bruge et tilbud på et plejecenter, rammer det de pårørende, som ikke får den aflastning, der er nødvendig, for at holde til det pres, det er at have ansvaret for en dement ægtefælle. Det kan betyde, at de bliver nødt til at give op og sende deres pårørende på plejehjem tidligere, og det giver i hvert fald ingen besparelser. Der kan i øvrigt også være pårørende, som stadig er på arbejdsmarkedet, og som ikke vil kunne passe et arbejde, hvis der ikke er et ordentligt tilbud, som deres ægtefælle vil tage imod. 

Holbohave er et tilbud, hvor brugerne er fra kl.  9 – 15 og hvor  bl.a. er spisesituationer en del af tilbuddet, som brugerne inddrages mest muligt i sammen med alle de øvrige aktiviteter, der er mulighed for at deltage i forhold til deres demens.

Det er aktiviteter, som ikke bare lige kan overføres til dagcentre på plejehjemmene, som har åbent kl. 9 – 12 og hvor mad ikke er en inkluderet del af dagcentertilbuddet.

Såfremt åbningstid udvides i lighed med Holbohaves åbningstid og de samme tilbud skal etableres, bliver besparelsen ikke det forudsatte. Så sandsynligheden er nok, at du vil lave et dårligere tilbud, som de demente og deres pårørende ikke ønsker at benytte med de konsekvenser det må få. 

Endelig må jeg nævne, at det undrer mig, at Dansk Folkeparti kan stå på mål for besparelser over for de aller svageste borgere i vores kommune. Det plejer ikke at være det Dansk Folkeparti står for. Jeg kan kun opfordre Jonna Præst til at besøge Holbohave og sætte sig ind i forholdene og tale med de frivillige- og pårøren-degrupper, som også er med til at gøre Holbohave til det, som det er, og som også vil gå tabt, hvis man fastholder en lukning. 

Venlig hilsen

Birgit Roswall

Byrådsmedlem for Venstre


Pressemeddelelse

Læse Mere . . . . . 

Kim Valentin

VENSTRE FORESLÅR AT STYRKE KULTUREN I GRIBSKOV 

Grundlaget for fremgang og jobskabelse ligger gemt i dyrkelsen af vores stærke kulturhistorie. Derfor kan det undre, at flertallet i Byrådet ved genåbningen af budgettet har droppet støtten til Munkeruphus og stoppet museums-udviklingen i eksempelvis Gilleleje.

I Venstre er vi optaget af at skabe turisme-udvikling, fordi det mere end noget andet hjælper med til sætte skub i fremgangen for vores virksomheder. 

Det skal være helårsturisme og kulturinstitutioner som Munkeruphus og nyt Gilleleje museum.

Også et nyt kulturhus i Helsinge (Tinghuset) vil sætte skub i denne udvikling.

Genåbningen af budget 2018 har vist, hvor lidt fremsynethed der er i det nye flertals politik - desværre. Der er brug for, at budget 2019-2022 også fokuserer på de muligheder kulturen giver os.

Det tager Venstre med til forhandlingerne i efteråret.


Med venlig hilsen

Kim Valentin

Venstre

2. Viceborgmester

2018-06-26


Birgit Roswall

Venstre vil ”kæmpe til sidste blodsdråbe” for, at Holbohave ikke kommer til at lukke.

 

Mandag den 25. juni 2018 var en sørgelig dag for de svageste medborgere i Gribskov Kommune - Holbohave fik desværre ikke lov at leve.

Flertallet i Byrådet – Nyt Gribskov, Socialdemokraterne, De Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten - var urørlige over for de mange høringssvar, der er fremsendt til Byrådet og de 522 underskrifter, som er samlet ind af aktive borgere - i håb om at få Holbohave til at fortsætte.

I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger stiller Venstre forslag om, at der afsættes driftsmidler til en fortsat drift af Holbohave efter 2019. 

I forbindelse med etableringen af Holbohave i 2016 var alle enige om, at dagcentertilbuddet skal ligge på en selvstændigt matrikel, da det betyder utrolig meget for, at borgerne tager imod tilbuddet om aflastning. 

Der er i forbindelse med forslaget om lukning ikke kommet noget som helst nyt som underbygger, at argumenterne fra 2016 har ændret sig. 

Venlig hilsen 

Birgit Roswall 

Byrådsmedlem Venstre

2018-06-25


STØT OP OM FRIVILLIGCENTRENE I GRIBSKOV KOMMUNE

Frivilligcenter Helsinge står ifølge Centerleder Rikke Njust  i en yderst vanskelig situation, da deres sædvanlige ansøgning om PUF- midler for andet år i træk ikke er imødekommet.

Rikke gør i sin henvendelse opmærksom på, at centeret igennem 17 år har sikret sig fondsmidler for ca. 12 mill. hvilket har betydet,  at de har kunnet udbygge med mange spændende projekter til et niveau i dag, som Frivilligcenter Helsinge er meget stolte af, og som de naturligvis gerne vil bevare. Derfor retter de henvendelse til udvalget for at få hjælp

I Venstre har vi altid anerkendt det store arbejde, som vores frivilligcentre i kommunen udøver, og som også understøttes i den undersøgelse, som "Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd" (VIVE) og Roskilde Universitet har  lavet.  Rikke Njust har sendt os resume'et, som "Landsforeningen for Frivilligcentre og selvhjælp" har lavet på baggrund af rapporten.

Venstre anbefaler, at § 17, 4 udvalget Strategi og Samskabelse får til opgave at se nærmere på mulighederne for arbejdet i og med Frivilligcentrene i Gribskov Kommune.  Ikke mindst set i lyset af disse økonomisk trange tider, hvor vi er ude og spare på alt og der lægges op til forhøjelse af brugerbetalingen mange steder, mener vi, at det vil give mening at indtænke netop samarbejde med frivilligcentrene og kommunens opgaver. Vi skal have udrullet tankerne med vores Frivillig Charter, som blev besluttet i sidste byrådsperiode.


Birgit Roswall og Natasha Enetoft

Medlemmer af Ældre, Social- og sundhed

Venstre