Pressemeddelelser

26. juni 2018

Kim Valentin

VENSTRE FORESLÅR AT STYRKE KULTUREN I GRIBSKOV 

Grundlaget for fremgang og jobskabelse ligger gemt i dyrkelsen af vores stærke kulturhistorie. Derfor kan det undre, at flertallet i Byrådet ved genåbningen af budgettet har droppet støtten til Munkeruphus og stoppet museums-udviklingen i eksempelvis Gilleleje.

I Venstre er vi optaget af at skabe turisme-udvikling, fordi det mere end noget andet hjælper med til sætte skub i fremgangen for vores virksomheder. 

Det skal være helårsturisme og kulturinstitutioner som Munkeruphus og nyt Gilleleje museum.

Også et nyt kulturhus i Helsinge (Tinghuset) vil sætte skub i denne udvikling.

Genåbningen af budget 2018 har vist, hvor lidt fremsynethed der er i det nye flertals politik - desværre. Der er brug for, at budget 2019-2022 også fokuserer på de muligheder kulturen giver os.

Det tager Venstre med til forhandlingerne i efteråret.


Med venlig hilsen

Kim Valentin

Venstre

2. Viceborgmester

2018-06-26


Birgit Roswall

Venstre vil ”kæmpe til sidste blodsdråbe” for, at Holbohave ikke kommer til at lukke.

 

Mandag den 25. juni 2018 var en sørgelig dag for de svageste medborgere i Gribskov Kommune - Holbohave fik desværre ikke lov at leve.

Flertallet i Byrådet – Nyt Gribskov, Socialdemokraterne, De Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten - var urørlige over for de mange høringssvar, der er fremsendt til Byrådet og de 522 underskrifter, som er samlet ind af aktive borgere - i håb om at få Holbohave til at fortsætte.

I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger stiller Venstre forslag om, at der afsættes driftsmidler til en fortsat drift af Holbohave efter 2019. 

I forbindelse med etableringen af Holbohave i 2016 var alle enige om, at dagcentertilbuddet skal ligge på en selvstændigt matrikel, da det betyder utrolig meget for, at borgerne tager imod tilbuddet om aflastning. 

Der er i forbindelse med forslaget om lukning ikke kommet noget som helst nyt som underbygger, at argumenterne fra 2016 har ændret sig. 

Venlig hilsen 

Birgit Roswall 

Byrådsmedlem Venstre

2018-06-25


STØT OP OM FRIVILLIGCENTRENE I GRIBSKOV KOMMUNE

Frivilligcenter Helsinge står ifølge Centerleder Rikke Njust  i en yderst vanskelig situation, da deres sædvanlige ansøgning om PUF- midler for andet år i træk ikke er imødekommet.

Rikke gør i sin henvendelse opmærksom på, at centeret igennem 17 år har sikret sig fondsmidler for ca. 12 mill. hvilket har betydet,  at de har kunnet udbygge med mange spændende projekter til et niveau i dag, som Frivilligcenter Helsinge er meget stolte af, og som de naturligvis gerne vil bevare. Derfor retter de henvendelse til udvalget for at få hjælp

I Venstre har vi altid anerkendt det store arbejde, som vores frivilligcentre i kommunen udøver, og som også understøttes i den undersøgelse, som "Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd" (VIVE) og Roskilde Universitet har  lavet.  Rikke Njust har sendt os resume'et, som "Landsforeningen for Frivilligcentre og selvhjælp" har lavet på baggrund af rapporten.

Venstre anbefaler, at § 17, 4 udvalget Strategi og Samskabelse får til opgave at se nærmere på mulighederne for arbejdet i og med Frivilligcentrene i Gribskov Kommune.  Ikke mindst set i lyset af disse økonomisk trange tider, hvor vi er ude og spare på alt og der lægges op til forhøjelse af brugerbetalingen mange steder, mener vi, at det vil give mening at indtænke netop samarbejde med frivilligcentrene og kommunens opgaver. Vi skal have udrullet tankerne med vores Frivillig Charter, som blev besluttet i sidste byrådsperiode.


Birgit Roswall og Natasha Enetoft

Medlemmer af Ældre, Social- og sundhed

Venstre